Naujiena

4 kyu (žalias diržas)

No comments
  • Rankų smūgiai

Shuto sakotsu uchi

DSC_0269 DSC_0270

Shuto sakotsu uchi komi

DSC_0272 DSC_0273

Shuto yoko ganmen uchi

DSC_0286 DSC_0285

Shuto hizo uchi

DSC_0286 DSC_0277

 

Shuto jodan uchi uchi

DSC_0278 DSC_0288

  • Blokai

Shuto jodan uke

DSC_0280 DSC_0281

Shuto chudan soto uke

DSC_0286 DSC_0287

Shuto chudan uchi uke

DSC_0284 DSC_0285

Shuto mae gedan barrai

DSC_0282 DSC_0283

shuto jodan uchi uke

DSC_0289 DSC_0290

 

Mae shuto mawashi uke

DSC_0291 DSC_0293 DSC_0294 DSC_0295 DSC_0296 DSC_0297

 

Admin4 kyu (žalias diržas)